Có 1 kết quả:

yǒu qián

1/1

yǒu qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) well-off
(2) wealthy