Có 1 kết quả:

yǒu qián néng shǐ guǐ tuī mò

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. money will make the Devil turn millstones (idiom)
(2) fig. with money, you can do anything you like