Có 1 kết quả:

yǒu yīn yǐng ㄧㄡˇ ㄧㄣ ㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

shadowy