Có 1 kết quả:

yǒu qǐng

1/1

yǒu qǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shortly thereafter
(2) for a moment