Có 1 kết quả:

yǒu tóu wú wěi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to start but not finish (idiom); to fail to carry things through
(2) lack of sticking power
(3) short attention span