Có 1 kết quả:

yǒu mèi lì

1/1

yǒu mèi lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) attractive
(2) charming