Có 1 kết quả:

fú wù tái

1/1

fú wù tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) service desk
(2) information desk
(3) reception desk

Từ điển Trung-Anh

(1) service desk
(2) information desk
(3) reception desk