Có 1 kết quả:

fú wù qì

1/1

fú wù qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) server (computer)
(2) CL:臺|台[tai2]