Có 1 kết quả:

fú wù fèi

1/1

fú wù fèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) service charge
(2) cover charge