Có 1 kết quả:

fú wù tí gōng shāng ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(Internet) service provider