Có 1 kết quả:

fú wù shēng

1/1

fú wù shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

server (at a restaurant)