Có 1 kết quả:

fú wù zhì liàng ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Quality of Service
(2) QOS