Có 1 kết quả:

fú fu tiē tiē

1/1

fú fu tiē tiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) submissive
(2) docile
(3) obedient