Có 1 kết quả:

fú qì

1/1

fú qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be convinced
(2) to accept