Có 1 kết quả:

fú yìng

1/1

fú yìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to yield to force