Có 1 kết quả:

fú yào guò liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

overdose of drugs