Có 1 kết quả:

shuò rì

1/1

shuò rì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

first day of the lunar month

Một số bài thơ có sử dụng