Có 1 kết quả:

shuò wàng

1/1

shuò wàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the new moon
(2) the first day of the lunar month

Một số bài thơ có sử dụng