Có 1 kết quả:

lǎng mǔ

1/1

lǎng mǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rum (beverage) (loanword)