Có 1 kết quả:

lǎng mǔ jiǔ

1/1

lǎng mǔ jiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rum (loanword)