Có 1 kết quả:

wàng ér què bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to shrink back
(2) to flinch