Có 1 kết quả:

wàng fēng ér táo

1/1

Từ điển Trung-Anh

to flee at the mere sight of (idiom)