Có 1 kết quả:

zhāo bù bǎo xī

1/1

zhāo bù bǎo xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at dawn, not sure of lasting to evening (idiom); precarious state
(2) imminent crisis
(3) living from hand to mouth