Có 1 kết quả:

zhāo qián xī tì

1/1

zhāo qián xī tì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cautious and diligent all day long (idiom)