Có 1 kết quả:

zhāo lìng xī gǎi

1/1

zhāo lìng xī gǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make frequent or unpredictable changes in policy (idiom)