Có 1 kết quả:

Cháo Láo dòng dǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Workers' Party of Korea (WPK), the ruling party of North Korea