Có 1 kết quả:

zhāo qì ㄓㄠ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) vitality
(2) dynamism