Có 1 kết quả:

zhāo qì

1/1

zhāo qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vitality
(2) dynamism