Có 1 kết quả:

cháo gòng

1/1

cháo gòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to present tribute (to the emperor)