Có 1 kết quả:

zhāo guò xī gǎi ㄓㄠ ㄍㄨㄛˋ ㄒㄧ ㄍㄞˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to correct in the evening a fault of the morning (idiom)
(2) to quickly amend one's ways