Có 1 kết quả:

zhāo wén xī gǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. heard in the morning and changed by the evening
(2) to correct an error very quickly (idiom)