Có 1 kết quả:

qī xǔ

1/1

qī xǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hope
(2) to expect
(3) expectation(s)