Có 1 kết quả:

qī huò hé yuē

1/1

Từ điển Trung-Anh

futures contract (finance)