Có 1 kết quả:

mù yǐ chéng zhōu

1/1

mù yǐ chéng zhōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the timber has been turned into a boat already (idiom)
(2) fig. what is done cannot be undone