Có 1 kết quả:

mù běn zhí wù

1/1

mù běn zhí wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

woody plant