Có 1 kết quả:

mù nè lǎo rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ungraduated ruler
(2) straight edge