Có 1 kết quả:

wèi bǔ xiān zhī

1/1

wèi bǔ xiān zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) predictable
(2) sth one can predict without being a clairvoyant