Có 1 kết quả:

wèi shòu yǐng xiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unaffected
(2) not inconvenienced