Có 1 kết quả:

wèi shòu jīng

1/1

wèi shòu jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unfertilized (of ova, not soil)