Có 1 kết quả:

wèi kě hòu fēi

1/1

wèi kě hòu fēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not to be censured too strictly (idiom)
(2) not altogether inexcusable
(3) understandable