Có 1 kết quả:

wèi jǐ

1/1

wèi jǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soon
(2) before long

Một số bài thơ có sử dụng