Có 1 kết quả:

wèi chéng nián rén

1/1

wèi chéng nián rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

minor (i.e. person under 18)