Có 1 kết quả:

wèi néng miǎn sú

1/1

wèi néng miǎn sú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unable to break the custom (idiom)
(2) bound by conventions