Có 1 kết quả:

mò dài huáng dì

1/1

mò dài huáng dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Last Emperor, biopic of Pu Yi 溥儀|溥仪 by Bernardo Bertolucci