Có 1 kết quả:

běn xiāng

1/1

běn xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) home village
(2) one's native place