Có 1 kết quả:

běn wèi hào

1/1

běn wèi hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(music notation) natural sign, ♮