Có 1 kết quả:

běn wèi yīn

1/1

běn wèi yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(music) natural note