Có 1 kết quả:

běn lái miàn mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) true colors
(2) true features

Một số bài thơ có sử dụng