Có 1 kết quả:

běn fèng

1/1

běn fèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

basic salary