Có 1 kết quả:

běn lì

1/1

běn lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) principal and interest
(2) capital and profit