Có 1 kết quả:

běn míng

1/1

běn míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) original name
(2) real name
(3) personal name